030: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Навчання конкуренції
  (2004) Борисенко, Зоя
  Розглядаються питання розбудови знаннєвої економіки України в контексті необхідності широкого запровадження у навчальні процеси вищих навчальних закладів вивчення питань формування конкурентного середовища та захисту конкуренції.
 • Item
  Проблеми моделювання в стратегічному управлінні
  (2004) Семиколєнова, Світлана
  У статті розглянуто основні підходи до моделювання в стратегічному управлінні. На основі порівняльного аналізу різних методів та підходів до моделювання зроблено висновки та реко­мендації щодо особливостей їх застосування на практиці у розробці стратегічних управлінських рішень.
 • Item
  Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій
  (2004) Пан, Лілія; Сисенко, Н.; Абрамович, Ольга
  Статтю присвячено з'ясуванню передумов виникнення нової концепції менеджменту - управління знаннями. Визначаються сутність, специфіка та переваги цієї концепції, обґрун­ товується доцільність її використання вітчизняними організаціями.
 • Item
  Економічний аналіз бідності в Україні: теоретичні аспекти
  (2004) Ільчина, Наталя; Краснікова, Лариса
  Роботу присвячено дослідженню однієї з найважливіших суспільних проблем - проблеми бідності. Розглядається природа та причини бідності, дається визначення основних її категорій. Значна увага приділяється виявленню співвідношення між: бідністю і нерівністю та їх вимі­рюванню (наводиться огляд методологічних підходів, основних індикаторів та індексів), накреслюються основні шляхи щодо вирішення проблеми бідності.
 • Item
  Заборгованості із заробітної плати в Україні - мікроеконометричний аналіз
  (2004) Бойченко, О.
  Оцінюючи модель бінарного вибору Probit та використовуючи дані опитування українських фірм, ми проводимо емпіричний аналіз факторів, що впливають на поширення заборгованості із заробітної плати в Україні. Показано, що регіональне розміщення фірм, їхня галузева при­ належність та тип власності є основними факторами, що визначають імовірність появи заборгованості із зарплати.
 • Item
  Тенденції міграції робочої сили у країнах Європейського Союзу
  (2004) Леонтій, Н.
  У статті автор систематизував доступний статистичний матеріал з міграції робочої сили в країнах ЄС, дослідив основні тенденції міграції робітників та фактори, що визначають ці тенденції. Також: проаналізовано параметри, що характеризують структуру іноземної робочої сили в країнах ЄС. З урахуванням результатів аналізу автором зроблено висновки щодо можливих проблем, пов 'язаних із міграційними процесами трудових ресурсів у ЄС.
 • Item
  Визначення депресивних регіонів в Україні з урахуванням європейського досвіду
  (2004) Токарчук, Тарас
  In the article the principles approaches of the determination of the depressive regions of the European countries according to the different criterions have been analyzed. The original methodology of the determination of the depressive regions on the base of the mathematical methods and the foreign experience was elaborated. According to this methodology the clasterization of the depressive regions have been made with objective of the amelioration their social and economic development.
 • Item
  Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку України на короткострокову перспективу
  (2004) Бридун, Євгеній
  Проаналізовано поточні тенденції страхового ринку України. Вказано основні проблеми розвитку, серед яких особливу увагу зосереджено на проблемі схемності страхування та його кількісних вимірах. Запропоновано шляхи подолання зазначених проблем, основою яких є більш виважена державна регуляторна політика щодо страхового ринку України.
 • Item
  Ціноутворення на ринку послуг кредитних спілок
  (2004) Іванова, Н. Ю.
  Статтю присвячено питанням ціноутворення на ринку послуг кредитних спілок. Для обгрунтування розміру вступного і членського внесків пропонується використовувати дво­поверхову ціну. Наводяться результати розрахунків двоповерхової ціни для кредитної спілки «Поміч» Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 • Item
  Currency Substitution when Domestic Currency is a Sole Legal Means of Payment
  (2004) Мовчан, Вероніка
  The paper presents a model of currency substitution in the economy when there is an institutional constraint on usage on foreign currency in every-day transactions, although the desired currency balance could be reached via exchange, and when financial markets are barely developed. Such formulation of the model seems to allow better understanding of currency substitution path in Ukraine.
 • Item
  Готівкові кошти населення в іноземній валюті як фінансовий ресурс економіки
  (2004) Шумська, Світлана
  У статті представлено кількісну оцінку обсягу іноземної валюти на руках населення. Показано її вплив на рівень доларизації української економіки. Розглянуто можливі шляхи та механізми залучення готівкових коштів населення в іноземній валюті як фінансового ресурсу економічного розвитку країни.
 • Item
  Реформування банківських систем країн Центральної та Східної Європи
  (2004) Глущенко, Світлана
  Статтю присвячено дослідженню процесів реформування банківських систем у країнах Центральної та Східної Європи. Розглянуто особливості, тенденції і фінансові проблеми діяльності банків у країнах ЦСЄ. Досліджено суперечності функціонування банківської системи в Україні та запропоновано напрями її подальшого розвитку.
 • Item
  Розвиток і застосування методів регулювання грошового та валютного ринків України в 2003 р.
  (2004) Михайличенко, С. Ю.; Михайличенко, М. С.
  Розглядаються умови, причини та основні напрямки розвитку системи методів та інстру­ ментів грошово-кредитної та валютно-курсової політики Національного банку України в 2003 р. Обґрунтовуються найбільш важливі зміни до діючих та запровадження нових інструментів і методів монетарної політики центрального банку. Висвітлюються як позитивні наслідки здійснених змін для економіки та банківської системи, так і деякі проблеми. Пропонуються підходи щодо подальшого вдосконалення інструментарію грошового та валютного регулювання.
 • Item
  Економіко-математичні методи аналізу податкової заборгованості
  (2004) Вишня, М.
  У статті аналізується динаміка податкової заборгованості у 1998—2002 роках. Головну увагу присвячено проблемі категоризації першопричин цього явища та відповідності кожного з методів аналізу вітчизняним умовам. На основі отриманої моделі пропонується комплекс заходів зі зменшення заборгованості підприємств перед бюджетом.
 • Item
  Методологія виокремлення підсистем із загальної макроеконометричної моделі на прикладі бюджетного сектору України
  (2004) Лук’яненко, Ірина
  У даній статті пропонується методика виокремлення підсистем із загальної макроеконометричноїмоделі без порушення цілісності зв 'язків. На прикладі бюджетного сектору показано, що для перевірки наслідків певної політики достатньо буває виокремити необхідну підсистему макромоделі та оцінити її самостійно, що дозволяє отримати необхідні результати з міні­мальними витратами.
 • Item
  Становлення бюджетної системи і механізму бюджетного регулювання в Україні
  (2004) Чугунов, Ігор
  У статті досліджується процес становлення бюджетної системи і механізм бюджетного регулювання в Україні. Визначено основні напрями та ефективність реалізації бюджетної політики в Україні за період 1992-2004 pp. Здійснено класифікацію етапів становлення бюджетної системи та її регулюючої функції в Україні.
 • Item
  Теорія суспільного вибору: ретроспективний аналіз у контексті транзитивної економіки
  (2004) Кузьменко, Валерій
  Статтю присвячено розгляду сучасної теорії суспільного вибору, яка поки що не знайшла застосування у вітчизняній економіці й політиці. Разом з тим у той час, коли формуються умови певної інституціональної та конституційної присутності опозиції в політичному процесі, як у Верховній Раді України, так і взагалі в українському суспільстві, ця теорія може знайти своє місце в складних процесах узгодження інтересів різноманітних політичних угруповань та економічних страт нашої країни. На розкриття сутності цієї теорії та можливостей її використання в Україні й спрямовано дану роботу.