Випуск 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Соціолінгвістика: праця, натхнення, покликання (до ювілею Лариси Масенко)
  (2017) Селігей, Пилип
  Висвітлюється науковий доробок Л. Т. Масенко - визначного українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора. Проаналізовано основні засади її соціолінгвістичної концепції, схарактеризовано вплив її ідей на мовну політику в сучасній Україні.
 • Item
  Моно- і полілінгвоперсона в дискурсивних практиках: мовленнєво-поведінкові вияви
  (2017) Загнітко, Анатолій; Загнітко, Надія
  Розглянуто закономірності реалізації моно- і полілінгвоперсони в дискурсивних практиках, зокрема у фольклорній та художньо-белетристичній, схарактеризовано основні мовленнєво-поведінкові зразки з урахуванням мети, ситуації й потреб моно- і полілінгвоперсони, простежено закономірності актуалізації комунікативних намірів монолінгвоперсонеми, встановлено окремі значущі компоненти аксіогенних ситуацій, що постають мовленнєво- поведінковими маркерами.
 • Item
  Лінгвальне віддзеркалення оцінного ставлення до опонента в контексті перейменувальної кампанії
  (2017) Кирилюк, Ольга
  У статті йдеться про особливості мовного віддзеркалення взаємного ставлення учасників дискусії в умовах обговорення суспільно-політичної ситуації. У ході аналізу окреслено основні психологічні прийоми маніпуляцій суспільною думкою за допомогою мовних одиниць. Встановлено екстра- та інтралінгвальні чинники, що впливають на вибір того чи того номінатива.
 • Item
  Комунікативна тактика позиціонування в українськомовному маркетинговому дискурсі
  (2017) Кліщевська, Майя
  У статті здійснено аналіз понять комунікативної тактики, схарактеризовано білінгвальність комунікативної тактики у текстах українськомовного маркетингового дискурсу на матеріалі українських веб-ресурсів.
 • Item
  Вибір мови комунікації в ситуації українсько-російського білінгвізму
  (2017) Левчук, Павло
  У статті подано соціолінгвістичні дослідження багатомовності в Україні, зокрема українсько-російського білінгвізму. Виявлено зміни у використанні української та російської мов, які відрізняються від задекларованої респондентами першої мови.
 • Item
  Сучасна мовна ситуація (на матеріалі масового опитування 2017 року)
  (2017) Матвеєва, Наталія
  Статтю присвячено проблемі аналізу сучасної мовної ситуації в Україні. Дослідження здійснено на основі найновішого соціолінгвістичного опитування ТОВ «Перша рейтингова система», яке проводено в лютому 2017 року. Проаналізовано мовну поведінку мешканців різних міст України для виявлення їхнього ставлення до мовних проблем, а також схарактеризовано їхні погляди на використання української та російської мов сьогодні та у перспективі.
 • Item
  Мовна ситуація в українських засобах масової комунікації в оцінках громадян (за результатами масового опитування)
  (2017) Руда, Олена
  У статті проаналізовано результати масового опитування щодо мовної ситуації в українських ЗМК. З’ясовано, що диференціація преференцій українців у сфері ЗМІ й культури обумовлена мовою повсякденного спілкування, рідною мовою та регіоном проживання, найменшою мірою віком, освітою та типом населеного пункту.
 • Item
  До питання про мовну толерантність (результати опитування, проведеного у Вінницькій області)
  (2017) Ткачук, Т. П.
  Стаття продовжує цикл опитувань, метою яких було з’ясування факторів впливу на вибір мови в білінгвальному середовищі. В аналізованому опитуванні, проведеному у Вінниці та Вінницькій області, охоплено 560 старшокласників віком 14-17 років. Результати анкетування дали змогу зробити висновки про психологічні чинники, що впливають на респондента, який перебуває в двомовному середовищі.
 • Item
  Мовне законодавство України, Грузії та Молдови: порівняльний аспект
  (2017) Трач, Надія
  У статті висвітлено особливості мовного законодавства трьох пострадянських країн - України, Грузії та Молдови. Окреслено історичну перспективу мовно-політичного дискурсу з часів розпаду Радянського Союзу. Особливу увагу приділено конституційному затвердженню статусу державних мов, нещодавньо ухваленим чи напрацьованим законам та законопроектам, ролі конституційних судів у регулюванні мовного питання. На додаток, розглянуто специфіку регулювання вжитку мов національних меншин.
 • Item
  Семантико-стилістичне наповнення компонентів-атрактантів лексичних новотворів І. Павлюка
  (2017) Максимчук, Галина
  У статті проаналізовано місце паронімічної атракції в словотворчій практиці І. Павлюка. Наголошено на стилістичних особливостях функціювання новотворів- атрактантів. На основі лексико-стилістичного аналізу засвідчено розширення меж сполучуваності неологізмів-атрактантів та узуальних слів до паронімічних гнізд. Із застосуванням методу компонентного аналізу описано семантику складних слів, утворених за допомогою компонентів-атрактантів.
 • Item
  Гоноративність у передмовах до проповідницьких збірників А. Радивиловського
  (2017) Олешко, Юлія
  У статті розглянуто особливості реалізації мовленнєвої категорії гоноративності в передмовах до проповідницьких збірників А. Радивиловського - «Огородку Марії Богородиці» (1676) і «Вінці Христовому» (1688), зокрема проаналізовано відмінність у вияві гоноративності до різних адресатів: Господа, Богородиці, читача та царських осіб.
 • Item
  Нобелівська лекція як віддзеркалення світогляду лауреата
  (2017) Павленко, Лариса
  Статтю присвячено дослідженню змістової складової такого специфічного мовленнєвого жанру як Нобелівська лекція. Увагу зосереджено на проблемно-тематичних характеристиках англомовних лекцій, які були прочитані лауреатами в галузі літератури. Проаналізовано чинники, що впливають на зміст лекції. Встановлено взаємозв’язок між темою доповіді та офіційним обґрунтуванням нагороди членами Шведської академії.
 • Item
  Синтаксична репрезентація мовної особистості вченого-лінгвіста
  (2017) Романченко, Алла
  Статтю присвячено синтаксичній репрезентації мовної особистості в лінгвістичному дискурсі. Об’єктом дослідження стали окличні та інтонаційно незакінчені речення. Їх розглянуто як синтаксичні засоби вираження експресивності в різножанрових працях українських учених - О. І. Бондаря, П. Ю. Гриценка, С. Я. Єрмоленко, Ю. О. Карпенка. Акцентовано увагу на типах, семантиці аналізованих висловлювань та їхньому прагматичному потенціалі.
 • Item
  Ми замість я: семантика і прагматика
  (2017) Ясакова, Наталія
  У статті проаналізовано семантико-прагматичні варіанти значення першої особи, що виникають унаслідок взаємодії категорій персональності та числа. Виокремлено ми авторське, царське, скромне, родинне, батьківське (опікунське), корпоративне, ми соціальної вагомості, ідеологічне, універсальне (філософське), ми привілейованої групи.
 • Item
  Структурно-семантична організація лексико-семантичного мікрополя "повага" у сучасній українській мові
  (2017) Близнюк, Катерина
  У статті проаналізовано лексемний і семний склад мікрополя «повага», а також його системну організацію в українській мові. Компоненти значення, що функціонують у мікрополі, відбиваають семантику поваги, пошани щодо об’єкта почуття, яким для лексико-семантичного поля «патріотизм» виступають Батьківщина, власний народ, його закони, традиції, історія тощо.
 • Item
  Утвердження національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів
  (2017) Демешко, Інна
  У статті розглянуто проблемні питання дериваційних відношень, напрямів морфонологічних трансформацій, складні процеси, пов’язані з використанням варіантних формантів та з утвердженням національної ідентичності в словотвірній морфонології девербативів і відповідність їх словотвірним нормам української літературної мови, окреслено концептуальні засади морфонологічного аналізу девербативів, проаналізовано ефективні й специфічні методи й прийоми дослідження віддієслівних іменників у словотвірно-морфонологічному аспекті та визначено найбільш дієві методики аналізу морфонологічних явищ.
 • Item
  Концепція російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова
  (2017) Лось, Ольга
  У статті описано підходи до написання словників у перші десятиліття ХХ ст. Розглянуто концепцію і принципи укладання російсько-українського академічного словника. Проаналізовано реалізацію концепції російсько-українського академічного словника як лексикографічної праці, що поєднує риси перекладного, тлумачного, синонімічного та фразеологічного словників.
 • Item
  Назви діаспорних футбольних команд як віддзеркалення тяглості українських національно-культурних традицій
  (2017) Процик, Ірина
  Статтю присвячено розглядові назв українських футбольних команд у діаспорі, починаючи з другої половини 40-х ХХ ст. Проаналізовано мотивованість цих номінацій та продемонстровано, як під впливом національних чинників, що були визначальними у виборі найменувань футбольних команд, збережено тяглість національних культурних традицій у назовництві футбольних клубів поза межами України.
 • Item
  Переосмислення семантики лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних тлумачних словниках української мови
  (2017) Ренчка, Інна
  Статтю присвячено висвітленню особливостей деідеологізації лексем на позначення мистецьких напрямів і течій у сучасних українських словниках тлумачного типу, що відбувається під впливом змін у житті українського суспільства наприкінці XX- на початку XXI ст. Дослідження здійснено на основі порівняльного аналізу тлумачень слів у лексикографічних працях радянського і пострадянського періодів. Виявлено приклади неповної деідеологізації лексичних одиниць зазначеної тематичної групи.
 • Item
  Подвійний предикативно-кореляційний синтаксичний зв'язок: граматична специфіка та умови реалізації
  (2017) Кобченко, Наталія
  У статті висвітлено граматичні особливості й сферу реалізації одного з різновидів подвійного синтаксичного зв'язку, а саме предикативно-кореляційного. Доведено подвійну природу синтаксичного зв'язку в реченнях із займенниковими іменниками другої особи в позиції підмета та звертаннями, аргументовано його предикативно-кореляційний характер, описано механізми його встановлення. З'ясовано роль вокатива в семантико-синтаксичній і формально-граматичній організації таких речень.