Декілька спостережень щодо Стросонового аналізу Кантових вимірів свідомості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Козловський, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкрито особливості концептуального аналізу Кантових підходів до феномену свідомості, запропонованого британським філософом Пітером Стросоном (1919–2006). Автор показує, що стросонівський аналіз кантівського вчення про свідомість мусить враховувати як трансцендентальну естетику, так і трансцендентальну логіку Канта, особливо ті її сюжети, що стосуються форм сприйняття, категоризації і предикації досвіду. Стросон привертає увагу до кількох вимірів кантівського вчення про свідомість, а саме до: 1) чуттєвого сприйняття, яке уможливлюється формами простору і часу; 2) категоріальних структур, які активно формують наше розуміння світу; 3) функціонування логіко-граматичних форм предикації досвіду; 4) трансцендентальної єдності «Я», розрізнення персонального аспекту «Я» та формально-аналітичного. Для британського аналітика особливе значення мали дві кантівські проблеми: з’ясування функцій трансцендентальної психології для дослідження єдності «Я»; взаємозв’язок трансцендентального ідеалізму та емпіричного реалізму. Автор обґрунтовує, що 1) розробка Стросоном «аналітичної моделі» трансцендентального аргументу спиралась на кантівську трансцендентальну психологію; 2) модальності трансцендентального ідеалізму залежать від розуміння співвідношення речей у собі і явищ, чи від того, що сам Кант визначав як емпіричний реалізм; 3) чуттєве споглядання у Канта передбачає, як з’ясував Стросон, можливість інших просторово-часових форм суб’єктивного споглядання, котрі конституюють інші види досвіду.
Description
The article discloses the features of the conceptual analysis of Kant’s approach to the phenomenon of consciousness proposed by British philosopher Peter Strawson (1919–2006). The dependence of this analysis is shown, expanded in fundamental research “The Bounds of Sense: аn Essay on Kant’s Critique of Pure Reason” (1966) from the treatise, published earlier: “Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics” (1959). The author argues that Strawson’s analysis of Kant’s theory about consciousness should consider both the transcendental aesthetic and transcendental Kant’s logic, especially the subjects related to the forms of perception, categorization, and predication experience. In this manner, Strawson attracts attention to several dimensions of Kant’s theory about consciousness: 1) sensory perception, which becomes possible by forms of space and time; 2) categorical structures that actively shape our understanding of the world; 3) the operation of logic: grammatical forms of the predication experience; 4) the transcendental unity of “I”, the difference between the personal aspect of “I” and the formal-analytical one. The author affirms, based on the research “The Bounds of Sense: аn Essay on Kant’s Critique of Pure Reason” and later Strawson’s articles dedicated to Kant’s philosophy, that two Kant’s problems were of special importance for the British analyst: clarification of the functions of transcendental psychology for the study of unity “I” and the interrelation of transcendental idealism with empirical realism. The author has substantiated that 1) development of “analytical model” by Strawson transcendental argument relied on Kant’s transcendental psychology; 2) modalities of transcendental idealism depend on understanding of things relation in itself and phenomena or on the fact that Kant defined it as empirical realism; 3) the sensual contemplation in Kant suggests, as Strawson has shown, the possibility of other spatial-temporal forms of subjective contemplation, which constitute other kinds of experience.
Keywords
свідомість, досвід, трансцендентальна психологія, аналітична модель, трансцендентальний аргумент, емпіричний реалізм, простір, форми чуттєвого споглядання, consciousness, experience, transcendental psychology, transcendental argument, transcendental idealism, empirical realism, space, time, forms of sensuous intuition
Citation
Козловський Віктор Петрович. Декілька спостережень щодо Стросонового аналізу Кантових вимірів свідомості / Козловський В. П. // Магістеріум : Історико-філософські студіїї. - 2016. - Вип. 65. - С. 23-29.