eKMAIR

Кореляція між процесами преципітації кисню і поведінкою магнітної сприйнятливості в опроміненому нейтронами кремнію

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Литовченко, Петро
dc.contributor.author Литовченко, О.
dc.contributor.author Павловський, Юрій
dc.contributor.author Старчик, Маргарита
dc.contributor.author Гроза, Алла
dc.contributor.author Шматко, Галина
dc.contributor.author Цмоць, Володимир
dc.contributor.author Петренко, В. В.
dc.date.accessioned 2016-02-16T18:35:16Z
dc.date.available 2016-02-16T18:35:16Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Кореляція між процесами преципітації кисню і поведінкою магнітної сприйнятливості в опроміненому нейтронами кремнію / П. Г. Литовченко, О. П. Литовченко, Ю. В. Павловський, М. І. Старчик, А. А. Гроза, Г. Г. Шматко, В. М. Цмоць, В. В. Петренко // Наукові записки НаУКМА. - 2004. - Т. 23 : Фізико-математичні науки. - С. 63-67. uk
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8405
dc.description The impact of irradiation by neutrons with a subsequent thermal treatment (TT) at 800 °С on oxygen precipitation and magnetic properties of bulk silicon has been researched. It has been found that irradiation by fast neutrons leads to decrease of concentration of interstitial oxygen and to creation of paramagnetic component of magnetic susceptibility (MS). In the time interval of'TTof 0 — = 3 hrs oxygen concentration in the sample increases the more, the less irradiation dose was used; the created paramagnetic centres are annealed. In the time interval of = 3 —180 hrs a decrease of dissolved oxygen due to its removal from the solid -solution and increase of the paramagnetic MS component are observed. Increase of irradiation dose leads to acceleration of precipitation process and to increase ofparamagnetism. en
dc.description.abstract Досліджено вплив нейтронного опромінення з наступною термообробкою при 800 °С на преципітацію кисню і на магнітні властивості монокристалічного кремнію. Встановлено, що опромінення швидкими нейтронами зумовлює зменшення концентрації міжвузлового кисню і появу парамагнітної складової магнітної сприйнятливості. У часовому інтервалі ТО 0 - ~ 3 год концентрація кисню зростає до тим більшого значення, чим. меншим флюенсом опромінений зразок; утворені парамагнітні центри відпалюються. В інтервалі (-3—180 год) спостерігається зменшення кількості розчиненого кисню внаслідок виходу його із твердого розчину і зростання парамагнітної складової МС. Збільшення дози опромінення зумовлює прискорення процесу преципітації і зростання парамагнетизму. uk
dc.language.iso uk uk
dc.subject нейтронне опромінення uk
dc.subject термообробка uk
dc.subject монокристалічний кремній uk
dc.subject міжвузловий кисень uk
dc.title Кореляція між процесами преципітації кисню і поведінкою магнітної сприйнятливості в опроміненому нейтронами кремнію uk
dc.title.alternative Correlation between the process of precipitation of oxygen and behaviour of magnetic susceptibility of silicon irradiated by neutrons en
dc.type Article uk
dc.status published earlier uk
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА: Фізико-математичні науки uk


Долучені файли

Колекції

Показати скорочений опис матеріалу