eKMAIR

Символіка квітів у польській мові та культурі

Show simple item record

dc.contributor.author Непоп-Айдачич, Лідія
dc.date.accessioned 2021-10-05T16:10:33Z
dc.date.available 2021-10-05T16:10:33Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Непоп-Айдачич Л. В. Символіка квітів у польській мові та культурі / Непоп-Айдачич Л. // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур : збірник наукових праць / [голов. ред. Паламарчук О. Л. ] ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут філології. - Київ : Освіта України, 2020. - Вип. 36. - С. 48-61. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21044
dc.description.abstract Автор досліджує символіку квітів у польській мові й культурі. На підставі статей "Словника народних стереотипів і символів" ("Slownik stereotypow і symboli ludowych”) (том "Квіти" ("Kwiaty")) визначено, які символічні значення надаються квітці взагалі й окремим видам квітів, в яких жанрах фольклору ці значення реалізуються, що стало підставою для виникнення таких значень. Для реконструкції символічних значень використовуються як польські власне мовні, так і позамовні відомості, які засвідчують функціонування відповідного концепту в польській культурі. На підставі зіставлення мовних образів окремих квітів та квітки загалом виявлено, що переважна більшість мовних образів квітів мав як спільні із загальним концептом, так і відмінні символічні значення, деякі ж мають лише специфічні, а ще інші взагалі їх не мають. Запропоновано способи і прийоми аналізу символіки квітів у польській мові та культурі. uk_UA
dc.description.abstract The author explores the symbolism of flowers in the Polish language and culture. On the basis of the articles of the Dictionary of Folk Stereotypes and Symbol ("Slownik stereotypow і symboli ludowych") (Flowers Volume („Kwiaty”)), lt is determined which symbolic meaning saregiven to the flower in general and to certain types of flowers, in which genres of folklor et hes evalues are realized, what became the basis for the formation of such meanings. For the reconstruction of symbolic meanings both the Polish linguistic information and the information outside the linguistic field are used, which testify to the functioning of the corresponding conceptin Polish culture. Based on the comparison of the linguistic images of the individual flowers and the flowerin generalitisre vealedt hatt hev astmajority of linguistic images of the flowers have both common with the general concept and different symbolic meanings, some have only specific one sandothers do not have them at all. Ways and techniques of analysis of the symbolism of flowers in Polish language and culture are offered. en
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject символіка uk_UA
dc.subject мовна картина світу uk_UA
dc.subject мовний образ uk_UA
dc.subject концепт uk_UA
dc.subject польська мова uk_UA
dc.subject польська культура uk_UA
dc.subject квітка uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject symbolism en
dc.subject linguistic picture of the world en
dc.subject linguistic image en
dc.subject concept en
dc.subject Polish language en
dc.subject Polish culture en
dc.subject flower en
dc.title Символіка квітів у польській мові та культурі uk_UA
dc.title.alternative Symbolism of Flowers in Polish Language and Culture en
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур : збірник наукових праць uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics