eKMAIR

Здатність до утворення колоній клітин-попередників кісткового мозку в культурі ex vivo хворих на мієлодиспластичний синдром

Show simple item record

dc.contributor.author Білько, Денис
dc.contributor.author Пахаренко, Маргарита
dc.contributor.author Білько, Надія
dc.date.accessioned 2021-09-12T18:50:02Z
dc.date.available 2021-09-12T18:50:02Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Білько Д. І. Здатність до утворення колоній клітин-попередників кісткового мозку в культурі ex vivo хворих на мієлодиспластичний синдром / Білько Д. І., Пахаренко М. В., Білько Н. М. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2021. - Т. 4. - С. 21-25. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20849
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2617-4529.2021.4.21-25
dc.description.abstract Результати досліджень кровотворення in vitro забезпечили протягом останніх трьох-чотирьох десятиліть більшу частину знань про організацію, регулювання та розвиток системи кровотворен- ня людини. Проте, через неможливість відповідної оцінки гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК) на людині та через недоліки методологічних підходів, для визначення ролі гемопоетичних клітин-по- передників у патогенезі мієлодиспластичного синдрому і прогнозування перебігу патологічного про- цесу було використано напіврідкі агарові культури кісткового мозку пацієнтів з мієлодиспластичним синдромом. Мієлодиспластичний синдром (МДС) належить до клінічно, морфологічно, генетично гетерогенної групи захворювань, що характеризується клональністю та виникає унаслідок мутації на рівні гемопоетичних клітин-попередників. Проліферація такого мутованого попередника стовбу- рової клітини призводить до неефективного дозрівання клітин мієлоїдного паростка та дисплас- тичних змін у кістковому мозку (КМ). Метою дослідження було встановлення взаємозв’язку функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників у культурі ex vivo та активності патологічного процесу при мієлодиспластичному синдромі. Досліджували зразки кісткового мозку пацієнтів, хворих на мієлодиспластичний синдром, а саме рефрактерну анемію з надлишком блас- тів І (МДС РАНБ І) та рефрактерну анемію з надлишком бластів ІІ (МДС РАНБ ІІ) і ГМЛ за умов двотижневого культивування in vitro, а також їхні клініко-лабораторні дані. Було встановлено, що відсоток бластів і мієлобластів у зразках хворих на ГМЛ та МДС РАНБ ІІ збільшувався в порівнянні зі зразками хворих на МДС РАНБ І (63,5±39 %, 18,05±1,01 % та 9,49±1,53 % відповідно). Спостеріга- ли збільшення показників кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну в групі пацієнтів з МДС РАНБ І у порівнянні з МДС РАНБ ІІ (2,9±1,4×1012/л і 105,04±3,6 г/л проти 9±0,8×1012/л і 84,5±4,8 г/л відповід- но). Аналіз результатів досліджень КМ хворих на МДС у культурі in vitro свідчив про значне відста- вання у формуванні клітинних агрегатів упродовж культивування і виражене пригнічення колонієутворюючої здатності клітин-попередників у порівнянні з контролем. Cпостерігали помітне зниження колонієутворюючої здатності у пацієнтів з МДС РАНБ І, МДС РАНБ ІІ та ГМЛ у такій послідовності: 4,1±1,2 на 1×105 експлантованих клітин, 3,2±0,9 на 1×105 експлантованих клітин та 2,0±0,6 на 1×105 експлантованих клітин відповідно. Проведений аналіз гематологічних показників та результатів культивування клітин КМ на різних етапах перебігу МДС свідчить, що здатність до колонієутворення клітин-попередників корелює з глибиною патологічного процесу. uk_UA
dc.description.abstract The results of in vitro hematopoiesis studies have provided most of the knowledge about the organization, regulation, and development of the human hematopoietic system over the past three to four decades. However, due to the impossibility of an appropriate assessment of hematopoietic stem cells (HSC) in humans and because of the shortcomings of methodological approaches to determining the role of hematopoietic progenitor cells in the pathogenesis of MDS and to predicting the course of the pathological process, semiliquid agar cultures of bone marrow from patients with myelodysplastic syndrome were used. Myelodysplastic syndrome (MDS) refers to a clinically, morphologically, and genetically heterogeneous group of diseases characterized by clonalism and arising from mutations at the level of hematopoietic progenitor cells. Proliferation of such a mutated stem cell progenitors leads to ineffective maturation of myeloid lineage cells and dysplastic changes in the bone marrow (BM). The aim of the study was to establish the relationship between the functional activity of hematopoietic progenitor cells in the ex vivo culture and the activity of the pathological process in the myelodysplastic syndrome. We studied bone marrow samples from patients with the myelodysplastic syndrome, namely refractory anemia with excess blasts I (MDS RAEB I) and refractory anemia with excess blasts II (MDS RAEB II) and AML under conditions in vitro, as well as their clinical laboratory data. It was found that the percentage of blasts and myeloblasts in the samples of patients with AML and MDS RAEB II increased, compared to the samples of patients with MDS RAEB I (63.5±3.9 %, 18.05±1.01 % and 9.49±1.53 % respectively). An increase in the number of erythrocytes and hemoglobin content was noted in the group of patients with MDS RAEB I compared with MDS RAEB II (2.9±1.4×1012 / l and 105.04±3.6 g / l versus 9±0.8×1012 / l and 84.5±4.8 g / l, respectively). The analysis of the results of BM studies of patients with MDS in in vitro culture indicated a significant lag in the formation of cell aggregates during cultivation and a pronounced inhibition of the colony-forming ability of progenitor cells, compared to the control. A noticeable decrease in the colony-forming ability was observed in patients with MDS RAEB I, MDS RAEB II and AML in this sequence – 4.1±1.2 per 1×105 explanted cells, 3.2±0.9 per 1×105 explanted cells and 2.0±0.6 per 1×105 explanted cells, respectively. The analysis of hematological parameters and the results of BM cells cultivation at different stages of MDS indicates that the colony-forming ability of progenitor cells correlates with the depth of the pathological process.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject мієлодиспластичний синдром uk_UA
dc.subject стовбурова клітина uk_UA
dc.subject гемопоез uk_UA
dc.subject культура in vitro uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject myelodysplastic syndrome en_US
dc.subject stem cell en_US
dc.subject hematopoiesis en_US
dc.subject in vitro culture en_US
dc.title Здатність до утворення колоній клітин-попередників кісткового мозку в культурі ex vivo хворих на мієлодиспластичний синдром uk_UA
dc.title.alternative Ability of bone marrow progenitor cells to form colonies in ex vivo culture of MDS patients en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics