eKMAIR

Типологія словотвірних парадигм префіксальних дієслів зі значенням "переміщення вгору" в польській мові

Show simple item record

dc.contributor.author Сегін, Любомир
dc.date.accessioned 2021-05-03T11:37:31Z
dc.date.available 2021-05-03T11:37:31Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Сегін Л. В. Типологія словотвірних парадигм префіксальних дієслів зі значенням "переміщення вгору" в польській мові / Любомир Васильович Сегін // Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej. - 2020. - Vol. 55. - Article number 2021. uk_UA
dc.identifier.uri https://doi.org/10.11649/SFPS.2021
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19856
dc.description.abstract Мета запропонованої статті – проаналізувати основні типи словотвірних парадигм префіксальних дієслів динамічної просторової локалізованості зі значенням "переміщення вгору" в польській мові. Матеріалом для дослідження слугували девербативи польської мови, отримані методом суцільної вибірки з найавторитетніших лексикографічних джерел (SJPD, 1958–1969; SGSWJO, 2004; WSJP, n.d.), що дозволяє охопити різні періоди розвитку польської мови з ХІХ ст. до поч. ХХІ ст. Обсяг вибірки склав 387 лексико-семантичних варіантів твірних та похідних дериватів. uk_UA
dc.description.abstract This article offers an analysis of the derivational potential of Polish prefixed verbs with the meaning of ‘moving upwards’. The study defines a typical derivational paradigm of the verbs in focus, singles out derivational paradigm blocks based on word-class affiliation of the deverbatives, delineates structural types of derivational paradigms according to the number of such blocks, and identifies the main derivational trends of the verbs under scrutiny. The study found that the prefixed verbs have a significant derivational potential primarily at the level of substantive word formation, with verb formations being less regular, and adjective formations proving the least regular. In terms of structural typology, the most frequent microsystems contained one word-class block (noun derivatives), two blocks (noun and verb derivatives), or three blocks (noun, adjective and verb derivatives). en_US
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest badaniom potencjału słowotwórczego czasowników przedrostkowych o znaczeniu ‘przemieszczać ku górze’ w języku polskim. W toku badań zrekonstruowano typowy paradygmat słowotwórczy analizowanych czasowników, wyodrębniono bloki paradygmatu słowotwórczego dewerbatywów według przynależności do części mowy oraz typy strukturalne paradygmatów słowotwórczych w zależności od liczby takich bloków. W artykule określono również główne trendy słowotwórcze analizowanych czasowników. Badania wykazały, że czasowniki przedrostkowe mają znaczący potencjał słowotwórczy przede wszystkim na poziomie derywacji substantywnej, mniej regularne jest tworzenie derywatów czasownikowych, zaś najmniej regularne – tworzenie derywatów przymiotnikowych. W typologii paradygmatów słowotwórczych najliczniej reprezentowane są mikrosystemy z jednym blokiem derywatów przynależnych do części mowy (substantywny), z dwoma blokami (substantywno-werbalny) i z trzema blokami (substantywno-adiektywno-werbalny). pl_PL
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject словотвірна парадигма uk_UA
dc.subject дериватологія uk_UA
dc.subject дериваційний потенціал uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject derivational paradigm en_US
dc.subject particular and typical derivational paradigm en_US
dc.subject deverbatives en_US
dc.subject derivational meaning en_US
dc.subject structural type of derivational paradigm en_US
dc.subject paradygmat słowotwórczy pl_PL
dc.subject konkretny i typowy paradygmat słowotwórczy pl_PL
dc.subject dewerbatywy pl_PL
dc.subject znaczenie słowotwórcze pl_PL
dc.subject strukturalny typ paradygmatu słowotwórczego pl_PL
dc.title Типологія словотвірних парадигм префіксальних дієслів зі значенням "переміщення вгору" в польській мові uk_UA
dc.title.alternative A Typology of Word-Formation Paradigms of Polish Prefixed Verbs with the Meaning of "Moving Upwards" en_US
dc.title.alternative Typologia paradygmatów słowotwórczych czasowników przedrostkowych o znaczeniu "przemieszczać ku górze" w języku polskim pl_PL
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej. pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics