eKMAIR

Регламентація роботи обілкового апарату та сучасні вимоги до кадрового потенціалу підприємства

Show simple item record

dc.contributor.author Лич, Володимир
dc.contributor.author Іванова, Т. М.
dc.date.accessioned 2020-07-24T17:11:38Z
dc.date.available 2020-07-24T17:11:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Лич В. М. Регламентація роботи обілкового апарату та сучасні вимоги до кадрового потенціалу підприємства / Лич В. М., Іванова Т. М. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. - Київ : [б. в.], 2019. - № 3 (214). - С. 58-64. - https://doi.org/10.5281/zenodo.2678033 uk_UA
dc.identifier.uri https://doi.org/10.5281/zenodo.2678033
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17726
dc.description.abstract Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи оцінювання кадрового потенціалу на засадах сучасних концепцій та регламентування діяльності кадрів на підприємстві. Метою дослідження є виділення складових елементів регламентації роботи облікового апарату, визначення взаємозв’язків між ними та обґрунтування складу та структури внутрішніх документів, за допомогою яких можна ефективно організувати обліковий процес на будівельному підприємстві в сучасних умовах. Методи дослідження. При розробці змісту та структури внутрішніх документів, що регламентують діяльність облікового персоналу на основі сучасних концепцій, було використано системний та логічний підходи, що дало можливість забезпечити теоретико-концептуальну єдність представленого дослідження. Результати роботи. У представленому дослідженні розроблено ефективну систему внутрішнього регламентування, що забезпечить організацію роботи облікового апарату та надасть користувачам різного рівня головне інформаційне джерело для прийняття відповідних управлінських рішень. Галузь застосування результатів. Підприємства будівельної галузі для організації регламентації роботи облікового апарату в умовах формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу. Висновки. В дослідженні за результатами проведеного аналізу організації облікового процесу на будівельних підприємствах розроблено структуру внутрішніх документів, що регламентують обліковий процес та роботу облікового апарату, що дозволяє враховувати не лише професійні навички, але й оцінювати індивідуальні можливості, вміння працювати в команді та перспективи роз- витку облікових кадрів. uk_UA
dc.description.abstract Предметом исследования выступают теоретико-методологические основы оценивания кадрового потенциала на основе современных концепций и регламентирования деятельности кадров на предприятии. Целью исследования является выделение составляющих элементов регламентации работы ученого аппарата, определение взаимосвязей между ними и обоснование состава и структуры внутренних документов, с помощью которых можно эффективно организовать учетный процесс на строительном предприятии в современных условиях. Методы исследования. При разработке содержания и структуры внутренних документов, которые регламентируют деятельность учетного персонала на основе современных концепций, были использованы системный и логический подходы, что дало возможность обеспечить теоретико-концептуальное единство представленного исследования. Результаты работы. В представленном исследовании разработана эффективная система внутреннего регламентирования, которая обеспечит организацию работы учетного аппарата и предоставит пользователям разного уровня главный информационный источник для принятия соответствующих управленческих решений. Отрасль применения результатов. Предприятия строительной отрасли для организации регламентации работы учетного аппарата в условиях формирования экономики интеллектуально-инновационного капитала. Выводы. В исследовании по результатам проведенного анализа организации учетного процесса на строительных предприятиях разработана структура внутренних документов, которые регламентируют учетный процесс и работу учетного аппарата, которая позволяет учитывать не только профессиональные навыки, но и оценивать индивидуальные возможности, умения работать в команде и перспективы развития учетных кадров. ru_Ru
dc.description.abstract The subject of the research is the theoretical and methodological basis for evaluating the personnel potential on the basis of modern concepts and the regulation of personnel activities in the enterprise.The purpose of the study is to highlight the constituent elements of the regulation of the work of the academic apparatus, determine the relationships between them and justify the composition and structure of internal documents, with which you can effectively organize the accounting process at a construction company in modern conditions. Methods of research. In developing the content and structure of internal documents that regulate the activities of the accounting staff on the basis of modern concepts, systemic and logical approaches were used, which made it possible to ensure the theoretical and conceptual unity of the presented study. Results of the work. In the presented study, an effective system of internal regulation has been developed, which will ensure the organization of the work of the accounting apparatus and will provide users of different levels with the main information source for making relevant management decisions. Application of results. Enterprises of the construction industry to organize the regulation of the work of the accounting apparatus in the conditions of the formation of the economy of intellectual and innovative capital. Conclusions. The study, based on the results of the analysis of the organization of the accounting process at construction companies, developed a structure of internal documents that govern the accounting process and the work of the accounting apparatus, which allows not only professional skills to be taken into account, but also to assess individual capabilities, teamwork skills and prospects for the development of accounting personnel. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject обліковий апарат uk_UA
dc.subject регламентація роботи uk_UA
dc.subject кваліфікаційна карта uk_UA
dc.subject карта компетенцій uk_UA
dc.subject сертифікація з міжнародних стандартів uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject учетный аппарат ru_Ru
dc.subject регламентация работы ru_Ru
dc.subject квалификационная карта ru_Ru
dc.subject карта компетенций ru_Ru
dc.subject сертификация по международным стандартам ru_Ru
dc.subject accounting device en_US
dc.subject work regulation en_US
dc.subject qualification card en_US
dc.subject competency card en_US
dc.subject certification according to international standards en_US
dc.title Регламентація роботи обілкового апарату та сучасні вимоги до кадрового потенціалу підприємства uk_UA
dc.title.alternative Регламентация роботы учетного аппарата и современные требования к кадровому потенциалу предприятия uk_UA
dc.title.alternative Regulation of the work of the accounting apparatus and modern requirements for the personnel potential of the enterprise en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Лабораторія фінансово-економічних досліджень
    Лабораторію фінансово-економічних досліджень створено 2002 року. Лабораторія має кілька основних завдань: розробляти наукові підходи до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; напрацьовувати методичні рекомендації, передусім у сферах бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; працювати над новими сучасними економіко-математичними методами аналізу фінансово-економічних проблем; технічно, інформаційно та методично забезпечувати навчальні курси кафедри фінансів НаУКМА та наукову роботу викладачів і студентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень. Основні принципи діяльності Лабораторії – поєднання наукових досліджень з освітньою діяльністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт студентів та аспірантів НаУКМА.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics