eKMAIR

Фінансова стійкість у системі стратегічного управління підприємством

Show simple item record

dc.contributor.author Базілінська, Олена
dc.contributor.author Панченко, Олена
dc.date.accessioned 2020-07-13T19:55:20Z
dc.date.available 2020-07-13T19:55:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Базілінська О. Я. Фінансова стійкість у системі стратегічного управління підприємством / Базілінська О. Я., Панченко О. І. // Проблеми економіки. - 2019. - № 1 (39). - С. 89-94. - https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-89-94 uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17649
dc.description.abstract Метою статті є розкриття ролі та значення фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством на основі поглибленого дослідження впливу сучасних умов на фінансову стійкість підприємств та обґрунтування шляхів її зміцнення. Проаналізовано теоретичні підходи до управління фінансовою стійкістю підприємства та виявлено особливості їх використання в конкретних умовах. На основі проведеного аналізу надано характеристику чинникам, які здатні впливати на ефективність фінансового менеджменту підприємства щодо нарощення фінансової стійкості. У процесі дослідження обґрунтовано, що механізм збереження та нарощення фінансової стійкості підприємства передбачає проведення внутрішнього та зовнішнього аналізу його фінансового стану, а також розрахунок системи фінансових коефіцієнтів. У статті досліджено процеси управління балансовою структурою вітчизняних підприємств в умовах трансформаційних змін та існуючі підходи до підвищення їх фінансової стійкості, обґрунтовано ключові орієнтири в системі стратегічного управління підприємством і визначено шляхи його фінансування, а також доведено необхідність формування корпоративної фінансової стратегії, яка забезпечує фінансову стійкість підприємства. uk_UA
dc.description.abstract The aim of the article is, using an in-depth study of the influence of modern conditions on the financial sustainability of enterprises, to highlight the role and importance of financial sustainability in the system of strategic enterprise management and present the justification of the ways to strengthen it. The article analyzes theoretical approaches to managing financial sustainability of an enterprise and identifies features of their use under specific conditions. Based on the analysis, factors that can influence effectiveness of financial management of an enterprise aimed at increasing its financial sustainability are described. In the course of the study, it is proved that the mechanism for maintaining and increasing financial sustainability of an enterprise involves carrying out an internal and external analysis of its financial condition as well as calculating a system of financial coefficients. The article examines the processes of managing the balance structure of domestic enterprises in the context of transformational changes and existing approaches to improving their financial sustainability, defines key benchmarks in the system of enterprise strategic management, identifies the ways to finance it, and proves the need to form a corporate financial strategy to ensure financial sustainability of an enterprise. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject фінансова стійкість uk_UA
dc.subject фінансові ресурси uk_UA
dc.subject позиковий капітал uk_UA
dc.subject власний капітал uk_UA
dc.subject структура капіталу uk_UA
dc.subject фінансова стратегія uk_UA
dc.subject фінансова модель uk_UA
dc.subject фінансовий леверидж uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject financial sustainability en_US
dc.subject financial resources en_US
dc.subject debt capital en_US
dc.subject equity capital en_US
dc.subject capital structure en_US
dc.subject financial strategy en_US
dc.subject financial model en_US
dc.subject financial leverage en_US
dc.title Фінансова стійкість у системі стратегічного управління підприємством uk_UA
dc.title.alternative Financial Sustainability in the System of Strategic Enterprise Management en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Проблеми економіки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Лабораторія фінансово-економічних досліджень
    Лабораторію фінансово-економічних досліджень створено 2002 року. Лабораторія має кілька основних завдань: розробляти наукові підходи до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; напрацьовувати методичні рекомендації, передусім у сферах бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; працювати над новими сучасними економіко-математичними методами аналізу фінансово-економічних проблем; технічно, інформаційно та методично забезпечувати навчальні курси кафедри фінансів НаУКМА та наукову роботу викладачів і студентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень. Основні принципи діяльності Лабораторії – поєднання наукових досліджень з освітньою діяльністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт студентів та аспірантів НаУКМА.

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics