eKMAIR

Мотивація в сучасному менеджменті: проблеми і протиріччя

Show simple item record

dc.contributor.author Ігнатьєва, Ірина
dc.contributor.author Сербенівська, Аліна
dc.date.accessioned 2019-11-28T00:03:17Z
dc.date.available 2019-11-28T00:03:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Ігнатьєва І. А. Мотивація в сучасному менеджменті: проблеми і протиріччя / Ігнатьєва І. А., Сербенівська А. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2019. - Т. 4, Вип. 1. - С. 41-47. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16651
dc.description.abstract У сучасних умовах швидкої зміни ринкового середовища саме персонал часто стає вирішальним чинником, який і забезпечує підприємству успішне, довготривале функціонування та гарну репутацію. Сьогодні керівництво багатьох підприємств стикається з проблемами неефективного використання різних видів ресурсів, що є наслідком зниження продуктивності праці персоналу, зменшення рівня його відповідальності та зацікавленості в результатах своєї діяльності. Статтю присвячено дослідженню особливостей змін, які потребують мотиваційних стратегій у бізнесі. Дослідження теорії Н. Хоува і В. Штрауса щодо зміни системи цінностей у різних поколіннях дає змогу висунути тезу про необхідність пошуку нових стимулів для сучасних поколінь. Дослідження базується на вивченні соціальних стратегій у країнах ЄС. Проведений аналіз практичного досвіду щодо специфіки підбору персоналу та особливостей працевлаштування молоді фіксує ситуацію, коли працівники не затримуються в компаніях більше 6 місяців, оскільки не спроможні і не готові протистояти реальним бізнес-проблемам, з іншого боку, підприємці-бізнесмени не можуть забезпечити результативність своїх компаній, оскільки в їхніх командах не вистачає вмотивованого персоналу. Більшість представників бізнесу констатує, що формула «вакансія = досвід + компетенції» більше не працює, а учасники бізнес-простору змушені шукати нові підходи до управління персоналом, які б забезпечували результат. Проведене дослідження базувалося на використанні методу порівняння, узагальнення – для уточнення та формалізації сутності поняття мотивації персоналу; методу абстрагування, абстрактно-логічних методів – для встановлення складових (важелів) впливу на мотивацію персоналу, кореляційного аналізу – для визначення щільності та напряму зв’язку між факторами, регресійного аналізу – для дослідження впливу між залежною та незалежною змінними. uk_UA
dc.description.abstract In modern conditions of market environment changing the staff rapidly often becomes a decisive factor that provides successful, long-term functionalizing and good reputation for enterprises. Today, managers of many enterprises are faced with a problem of inefficient use of different resources, which is a consequence of personnel’s working efficiency reduction, and the level of their responsibility and interest in the results of their activities decreasing. The article researches changing features that requires motivational strategies in business. Research of N. How’s and V. Straus’ theory about changes of the system of values in different generations allows us to put forward a thesis about the necessity of searching for a new stimulus for new generations. Studies are based on researching social strategies in EU countries. There was carried out an analysis of practical experience in personnel recruitment and specifics of young people employment. There exists a situation when people work in companies not more than six months because they are not ready to confront with real business problems; on the other hand – an entrepreneur-businessmen cannot provide the profitability of their companies because they are lacking motivated staff. In fact, the majority of business representatives say that the formula “vacancy = experience + competencies” is not working anymore and participants of business-space are forced to search for new resultative ways of staff management. The carried out research was based on comprehensive and generalization methods – for specification and formulating of personnel motivation concept; abstraction of abstractly-logical methods – to establish the components of influence on personnel motivation; correlative analysis – to determine the tightness and direction of the relationship between factors; regressive analysis – for researching the impact between dependent and independent change (social benefits and unemployment). en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject мотивація персоналу uk_UA
dc.subject стимули uk_UA
dc.subject цінності uk_UA
dc.subject зайнятість uk_UA
dc.subject мотиваційна стратегія uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject personnel motivation en_US
dc.subject stimulus en_US
dc.subject values en_US
dc.subject employment en_US
dc.subject motivational strategy en_US
dc.subject article en_US
dc.title Мотивація в сучасному менеджменті: проблеми і протиріччя uk_UA
dc.title.alternative Motivation in Modern Management: Problems and Contradictions en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Економічні науки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics