eKMAIR

Comparative Analysis of Current Trends in Wage Dynamics in Ukraine and in the European Union

Show simple item record

dc.contributor.author Lukianenko, Iryna
dc.contributor.author Donkohlova, Tetiana
dc.date.accessioned 2019-11-27T21:21:19Z
dc.date.available 2019-11-27T21:21:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Lukianenko I. Comparative Analysis of Current Trends in Wage Dynamics in Ukraine and in the European Union / I. Lukianenko, T. Donkohlova // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2019. - Т. 4, Вип. 1. - С. 66-74. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16647
dc.description.abstract The purpose of the current research is the systematic analysis of the current state of the labor market in Ukraine in the context of the regional wage formation. Detailed literature reviews indicated lack of research on wage dynamics in Ukraine, which determines the relevance of the conducted study. During the research, the following methods have been used: general scientific methods of system analysis and synthesis; generalization, systematization, and grouping of data; modern statistical and mathematical instruments, in particular, methods of the system dynamics. Study results. The comprehensive empirical assessment of the wage dynamics revealed the presence of the significant gap in the labor market development between Ukraine and European countries. Similar findings were also confirmed by the estimation and realization of the elaborated system dynamic model of the Ukrainian labor market. Overall, there are several possible explanations of the occurred regional wage divergence in the labor market. On the one hand, it may be caused by the huge variation in housing costs between regions. The cost of living in metropolitan areas, innovation centers and business areas are much higher than in the periphery in Ukraine. On the other hand, not all factors are appeared to be mobile across regions. Moreover, it was also interesting to analyze structural changes in employment across all Ukrainian regions. Calculation of the CSC correlation value indicated that Ukrainian regions have experienced different scale of structural shifts in employment affected by macroeconomic and financial instability. Conclusions. An empirical assessment of the wage dynamics over the years and testing of the wage convergence hypothesis showed that EU members demonstrate income converging pattern: those with the lowest initial net income level (Romania, Bulgaria, Baltic states, Hungary, etc.) demonstrated the highest growth rate in wages. In contrary, regional wage analysis revealed that in Ukraine the highest growth rates are presented in the most industrially developed regions, such as Kyiv, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Luhansk (before ATO), Mykolaiv, etc. Such the pattern is called wage divergence and it is not a favorable phenomenon in the context of the sustainable regional development of the country. This trend only exacerbates existing internal imbalances in the regional development of Ukraine: highly developed regions and agglomeration continue to develop at a rapid pace, while the periphery is in a situation of economic and demographic stagnation. Consequently, the main goals of the state policy in the field of labor market stabilization should be enhancing wage bargaining by efficient activity of the trade unions; advanced revision of the tax legislation in order to formalize the shadow share of the labor market; the reduction of unemployment through the efficient use of labor resources and the creation of new jobs, which will favorably contribute to the country’s economic growth in the future en_US
dc.description.abstract Метою цього дослідження є системний порівняльний аналіз сучасного стану ринку праці в країнах Європейського Союзу та в Україні в контексті особливостей формування заробітної плати на регіональному рівні. Детальний огляд літератури виявив незначну кількість досліджень за цією тематикою та дав змогу обґрунтувати її актуальність та важливість, зокрема в частині визначення особливостей сучасних тенденцій динаміки заробітної плати в Україні в регіональному розрізі. У процесі дослідження використовувалися такі методи: загальнонаукові методи системного аналізу та синтезу; узагальнення, систематизація та групування даних; сучасні статистичні та математичні інструменти, зокрема методи системної динаміки. Комплексна емпірична оцінка динаміки заробітної плати виявила значний розрив у рівні розвитку ринку праці в Україні та в країнах Європейського Союзу. Аналогічні висновки також були підтверджені оцінкою та аналізом результатів розробленої системної динамічної моделі українського ринку праці. Загалом, існує кілька можливих пояснень спостережуваної регіональної дивергенції заробітної плати на ринку праці України. З одного боку, регіональна асиметрія оплати праці може бути спричинена різницею у вартості життя. Вартість проживання в мегаполісах, інноваційних центрах та сферах бізнесу значно вища, ніж на периферії України. З іншого боку, значна кількість бар’єрів може ускладнювати процес релокації трудових ресурсів у межах країни. Крім того, було проаналізовано зміни у структурі зайнятості в усіх регіонах України. Розрахунок значення кореляції (CSC) показав, що українські регіони зазнали різного масштабу структурних змін у сфері зайнятості, що є ознакою нерівномірного розвитку регіонів країни і впливає на макроекономічну та фінансову стабільність. Емпіричний аналіз динаміки заробітної плати та тестування гіпотези щодо наявності конвергенції заробітної плати показав, що країни-члени ЄС демонструють конвергентний дохід: ті, що мають найнижчий початковий рівень чистого доходу (Румунія, Болгарія, країни Балтії, Угорщина та ін.), наприкінці досліджуваного періоду продемонстрували найвищі темпи зростання заробітної плати. Натомість регіональний аналіз заробітної плати показав, що в регіонах України простежується дивергенція заробітної плати: найвищі темпи зростання спостерігаються в більшості промислово розвинених регіонів, як-от Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ (Дніпро), Донецьк, Луганськ (перед АТО), Миколаїв та ін. Така структура оплати праці в країні не є сприятливим явищем у контексті сталого регіонального розвитку. Ця тенденція лише посилює регіональні дисбаланси в регіональному розвитку України: високорозвинені регіони швидко розвиваються, а периферія перебуває в стані економічної та демографічної стагнації. Отже, основними цілями державної політики у сфері стабілізації ринку праці має стати підвищення ефективності діяльності професійних спілок; вдосконалений перегляд податкового законодавства з метою формалізації частки ринку тіньової праці; скорочення безробіття через ефективне використання трудових ресурсів та створення нових робочих місць, що сприятиме економічному зростанню країни в майбутньому uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject labor market en_US
dc.subject market equilibrium en_US
dc.subject wage convergence en_US
dc.subject structural changes en_US
dc.subject employment en_US
dc.subject system dynamics methods en_US
dc.subject article en_US
dc.subject ринок праці uk_UA
dc.subject ринкова рівновага uk_UA
dc.subject конвергенція заробітної плати uk_UA
dc.subject структурні зміни uk_UA
dc.subject зайнятість uk_UA
dc.subject методи системного аналізу uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.title Comparative Analysis of Current Trends in Wage Dynamics in Ukraine and in the European Union en_US
dc.title.alternative Порівняльний аналіз сучасних тенденцій динаміки заробітної плати в Україні та Європейському Союзі uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Економічні науки uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Лабораторія фінансово-економічних досліджень
    Лабораторію фінансово-економічних досліджень створено 2002 року. Лабораторія має кілька основних завдань: розробляти наукові підходи до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро- та мікрорівнях; напрацьовувати методичні рекомендації, передусім у сферах бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; працювати над новими сучасними економіко-математичними методами аналізу фінансово-економічних проблем; технічно, інформаційно та методично забезпечувати навчальні курси кафедри фінансів НаУКМА та наукову роботу викладачів і студентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень. Основні принципи діяльності Лабораторії – поєднання наукових досліджень з освітньою діяльністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт студентів та аспірантів НаУКМА.
  • Том 4, випуск 1

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics