eKMAIR

Відновлення ресурсу довіри як необхідна умова вироблення дієвої державної політики в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Рябцев, Геннадій
dc.date.accessioned 2019-10-21T13:30:13Z
dc.date.available 2019-10-21T13:30:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Рябцев Г. Л. Відновлення ресурсу довіри як необхідна умова вироблення дієвої державної політики в Україні / Геннадій Рябцев // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2014. - № 6. uk_UA
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16396
dc.description.abstract У статті встановлено, що ресурс довіри є необхідною умовою для вироблення дієвої державної політики. Він не формалізує умови вироблення владних рішень та їхній конкретний зміст, а визначає цілі та "правила гри". Щоб не втратити ресурс довіри, політичні сили, що перебувають при владі, мають постійно оцінювати реалізовану ними політику; роз’яснювати її й розкривати хибність тверджень політичних опонентів і незадоволених політикою стейкхолдерів; задіяти символічні (суспільні) цінності, що сприймаються більшістю. Доведено, що внаслідок тривалої соціально-економічної й політичної кризи, непродуманої державної політики, військових дій в Донецькій і Луганській областях, рівень взаємної довіри між владою, бізнесом і громадянським суспільством стрімко падає. Це підтверджують результати проведених соціологічних досліджень. Органи державної влади не вживають заходів, що свідчать про повний розрив із минулим, і не демонструють, що повернення до олігархічного капіталізму не буде. Наслідком цього є соціальна відчуженість, а не солідарна відповідальність за соціально-економічний стан країни. Заходами з відновлення ресурсу довіри до органів державної влади є призначення, що викликають довіру; забезпечення прозорості бюджетних видатків; децентралізація системи прийняття владних рішень; відмова від дискримінаційної політики; забезпечення незалежності виконавців; використання можливостей соціально відповідального бізнесу. uk_UA
dc.description.abstract The article shows that the credibility of the policy is a prerequisite for effective public policy. This resource is not formalizes the terms of decision-making in public policy and their specific content, and defines the objectives and the "rules of the game". In order not to lose credibility of the policy, politics, those in power, must constantly evaluate public policies; to explain it and to reveal the fallacy of allegations of political opponents and stakeholders; use social values that are understandable for the majority of citizens. It is proved that the result of a long social, economic and political crisis, ill-conceived public policy, military operations in the Donetsk and Lugansk regions, the credibility of the policy between the authorities, business and civil society has declined significantly. This is confirmed by the results of sociological research. Public authorities do not take measures to show their complete break with the past, and does not show that a return to oligarchic capitalism will not. The result is social exclusion, rather than joint and several liabilities for the socio-economic situation of the country. To recover the credibility of the policy, public authorities should ensure: public appointment that are credible; transparency of budget expenditures; decentralization of decision-making; rejection of discriminatory policies; ensuring the independence of the performers; use of the opportunities that have socially responsible business. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject механізми державного управління uk_UA
dc.subject державна політика uk_UA
dc.subject вироблення державної політики uk_UA
dc.subject ресурси політики uk_UA
dc.subject ресурс довіри uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject mechanisms of public administration en_US
dc.subject public policy en_US
dc.subject public policy making en_US
dc.subject policy inputs en_US
dc.subject credibility of the policy en_US
dc.title Відновлення ресурсу довіри як необхідна умова вироблення дієвої державної політики в Україні uk_UA
dc.title.alternative Recovery of credibility of the policy as a prerequisite for effective public policy in Ukraine en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Державне управління: удосконалення та розвиток uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics