eKMAIR

Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту

Show simple item record

dc.contributor.author Базілінська, Олена
dc.contributor.author Панченко, Олена
dc.date.accessioned 2018-11-09T10:56:55Z
dc.date.available 2018-11-09T10:56:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Базілінська О. Я. Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту / Базілінська О. Я., Панченко О. І. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 3-7. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-4747
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14702
dc.identifier.uri https://doi.org/10.18523/2519-4739212017119748
dc.description.abstract В умовах реформування залізничного транспорту та відкриття для приватних перевізників доступу до залізничних об’єктів на правах операторів інфраструктури актуальним є дослідження концептуальних засад страхування відповідальності перевізників при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту. Необхідність удосконалення страхового захисту залізничних пасажирських перевезень обумовлена тим, що наявна система страхових відносин, яка сформувалась у процесі реалізації обов’язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті, не відповідає сучасним вимогам і не може забезпечити відповідного захисту та гарантованого відшкодування шкоди, заподіяної пасажирам. Вважається, що обов’язкове страхування відповідальності залізничних перевізників за заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну пасажирів є більш ефективним механізмом захисту та підвищує відповідальність суб’єктів залізничного бізнесу за безпеку на залізничних шляхах сполучення. Упровадження страхування відповідальності залізничних перевізників передбачає створення нормативно-правової бази страхового захисту пасажирів і визначення механізму його реалізації. Тому це дослідження спрямоване на вдосконалення механізму страхового захисту пасажирів на залізничному транспорті для вирішення важливої соціально-економічної проблеми убезпечення пасажирських залізничних перевезень з урахуванням балансу інтересів усіх суб’єктів залізнично- страхових відносин. Для досягнення поставленої мети визначено переваги формування системи страхового захисту пасажирів залізничного транспорту на основі страхування відповідальності залізничного перевізника, а також визначення особливостей її впровадження в процесі активізації реформування залізничного транспорту. uk_UA
dc.description.abstract In terms of the railway reform and opening the access for private operators to railway facilities on the rights of operators of the infrastructure call for urgent research of conceptual bases of liability insurance carriers secured in the passenger rail transport. The necessity of insurance protection of the passenger rail traffic due to the fact that the existing system of insurance relations, which was formed in the process of implementing compulsory personal insurance of passengers against accidents on the railways, do not meet modern requirements and cannot provide adequate protection and guaranteed compensation for damage caused to passengers. It is believed that the compulsory insurance of liability of the rail carriers for damage to life, health, or property of passengers is a more effective defense mechanism and increases the rail business entities responsible for the safety of the railway routes. The introduction of the liability insurance of the rail carrier allows for the establishment of the legal framework of insurance protection of passengers and determines the mechanism of its implementation. Therefore, this study focuses on improving the mechanism of insurance protection of passengers in the rail transport to address important social and economic problems securing the passenger rail traffic on the basis of the balance of interests of all subjects if the rail and insurance relations. Achieving this goal is viewed as forming a system of benefits of the insurance coverage of the passenger rail to the rail on liability insurance carrier, and determining the features of its implementation during activation of the railway reform. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject страхування від нещасних випадків на транспорті uk_UA
dc.subject страхування відповідальності перевізника uk_UA
dc.subject залізничний транспорт uk_UA
dc.subject залізничне підприємство uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject insurance against transport accidents en_US
dc.subject liability insurance carrier en_US
dc.subject rail en_US
dc.subject railway undertaking en_US
dc.title Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту uk_UA
dc.title.alternative The conceptual basis of liability insurance carrier in defending passengers of the rail transport en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics