eKMAIR

Унікальні колекції вендобіонтів Геологічного музею Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України

Show simple item record

dc.contributor.author Гриценко, В.
dc.contributor.author Палій, В.
dc.contributor.author Деревська, Катерина
dc.contributor.author Руденко, К.
dc.date.accessioned 2018-08-16T09:49:36Z
dc.date.available 2018-08-16T09:49:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Унікальні колекції вендобіонтів Геологічного музею Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України / Гриценко В., Палій В., Деревська К., Руденко К. // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. - 2015. - Вип. 4 (71). - С. 18-24. uk_UA
dc.identifier.issn 1728-3817
dc.identifier.uri http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13669
dc.description.abstract Дослідження вендських розрізів Поділля приносять нові здобутки та відкриття. В музеях та приватних зібраннях зберігаються колекції вендобіонтів, які вивчалися багатьма дослідниками. Практична значимість цих досліджень полягає в можливості проведення палеонтологічного обґрунтування стратиграфічних схем та отриманні вагомих підстав для кореляції відкладів. В результаті багаторічних експедицій зібрані літологічні, мінералогічні та палеонтологічні колекції з відкладів венду Придністров'я. Зокрема, багатий матеріал отримано нами за неодноразових відряджень до району Новодністровська для вивчення і моніторингу розрізів могилівської та яришівської світ, що відкриті у Бернашівському кар'єрі. Тут були знайдені як раніше відомі, так і нові роди і види вендських викопних організмів. Тривала розробка окремих рівнів дозволила простежувати фаціально-літологічні особливості верств та зміни горизонтів, що містять знахідки вендобіонтів. Присутність різноманітних циклічних та двобічносиметричних решток викопних тварин і слідів їхньої життєдіяльності дозволяють корелювати вендські відклади Поділля й узбережжя Білого моря з відкладами едіакарського періоду пізнього протерозою Австралії та інших континентів. Величезне міжнародне значення розрізу, його палеонтологічна, геологічна й мінералогічна різноманітність, дають підстави для створення нового природоохоронного об'єкту на основі кар'єру. Для збереження геологічних розрізів венду в Придністров'ї пропонується надавати їм (починаючи з Бернашівського кар'єру) крок за кроком природоохоронного статусу геологічних пам'ятників природи, з можливістю подальшого вивчення унікальних решток вендобіонтів. uk_UA
dc.description.abstract Investigations of of Vendian sections of Podillia have brouhg new achievements and discoveries. The collections of Vendian biota, studied by many researchers are stoted in museums and private collections. Practical importance of these investigation is the possibility to do paleothological substantiation of stcratigraphic schemes and obtaining of reliable reasons for correlation of deposits. As result of many years' expeditions, the collections of Vendian lithological, mineralogical and paleontological samples from Middle Dniester area were gathered. In particular, rich representative materials were sampled during repeated field trips to Novodnistrovsk area that are made for studying and monitoring of sections of Mogyliv and Yaryshiv Suites outcropped in Bernashivka open pit. Both early known and new genera and species of Vendian fossil organisms were found here.Prolonged investigation of certain levels in the section has allowed us to trace facial-lithological features of layers and alterations in horizonts which contain findings of vendobiontes. Presence of various cyclic and bilateral symmetry of fossils and traces of their vital activity allows us to correlate Vendian sediments of Podillia and coastal area of White Sea with Ediacaran sediments (Late Proterozoic) of Australia and other continents. A large international importance of the section their paleonthological, geological and biological diversitis form basis fro for creation of a new natural conservation object at the base of the open pit. For conservation of Vendian geological sections in Middle Dniester area we propose to give them in step-by-step manner possible environmental status with declaring them as nature geological monuments with the possibility of scientific sampling for doing more detailed study of unique Vendian biota. The activity should be started from Bernashivka open pit. en_US
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject венд uk_UA
dc.subject палеонтологічні колекції uk_UA
dc.subject геологічні пам'ятки uk_UA
dc.subject Бернашівський кар'єр uk_UA
dc.subject Поділля uk_UA
dc.subject стаття uk_UA
dc.subject Vendian en_US
dc.subject paleontological collections en_US
dc.subject geosites en_US
dc.subject Bernashivska open pit en_US
dc.subject Podillia en_US
dc.title Унікальні колекції вендобіонтів Геологічного музею Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України uk_UA
dc.title.alternative Unique collections of vendobiontes at Geological museum of National Museum of Natural History (NMNH), NAS of Ukraine en_US
dc.type Article uk_UA
dc.status first published uk_UA
dc.relation.source Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. - 2015. - Вип. 4 (71) uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics