eKMAIR

Досвід та його інтерпретації: тези дев'ятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління"

Досвід та його інтерпретації: тези дев'ятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління"

 

У збірнику вміщено тези доповідей та виступів учасників круглих столів міжнародної студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління. Досвід та його інтерпретації", що відбулася в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" 20–21 березня 2014 року.

Recent Submissions

 • Саковська, Анастасія (2014)
  Тему родів та видів часто розглядають в онтологічному вимірі, а саме в контексті реальності та способу їхнього буття. Однак, очевидно, ця тема має потужне епістемологічне підґрунтя.
 • Коробов-Латынцев, Андрей (2014)
  Взгляды на религиозно-философский опыт у Николая Бердяева и Льва Шестова имеют схожие черты, различаясь при этом в самых главных выводах. По терминологии А. Бродского, Бердяев определяется как мыслитель идеологист, т.е. ...
 • Кушина, Олена (2014)
  Джидду Кріншамурті - індійський філософ XX ст., вчення якого утворилося на ґрунті індійської традиції, поєднаної з освітою, отриманою у Британії та СІПА. Його інтерпретація досвіду кардинально відрізняється від будь-яких ...
 • Шевченко, Мария (2014)
  Событие восстает из "пустоты" (void) в самом сердце "ситуаций" из "разрыва" в ткани "мнений" (приобретенного знания), в котором мы находим прибежище перед ужасающей бесконечностью пустоты.
 • Тройно-Фунтусова, Надежда (2014)
  X. Яннарас, разрабатывая понятие личности в контексте православного богословия, делает попытку личностного измерения пространства. Он утверждает, что мы познаем пространство как производное от личностной соотнесенности, ...
 • Самчук, Володимир (2014)
  Для Дж. Міда важливою для повноцінного відтворення історико- філософського контексту є "межова проблематика", що локалізується на перетині прагматично потрактованих впливів науки на філософію та зворотного впливу філософії ...
 • Туренко, Віталій (2014)
  Відома російська поетеса Б. Ахмадуліна в одному із своїх віршів пише: "Что опыт? Вздор?Любовь есть отсутствие былого". Втім, ми і самі в житті стикаємося час від часу з тим, що в суспільстві йменується як "любовний ...
 • Бурлаченко, Татьяна (2014)
  Указанные в заглавии модусы Dasein как определяющие его способ быть среди сущего соответствуют раннему и позднему этапам в творчестве Хайдеггера. В данном тексте предполагается рассмотрение спектра вопросов, обуславливающих ...
 • Крішемінська, Юлія (2014)
  Традиційно вважається, що будь-яка діяльність є частиною кола досвіду людини. Цю позицію висловлювала й відома представниця політичної філософії Ханна Арендт (1906-1975). В своїй праці «Становище людини» вона також ...
 • Рябенко, Олена (2014)
  Теорія чужості у політичному та соціальному аспектах почала активно обговорюватися лише з XIX століття авторами класичних соціологічних, психологічних та політологічних робіт. У філософському дискурсі проблема "Чужого" ...
 • Буланова-Дувалко, Людмила (2014)
  Патріархальна традиція західноєвропейської філософії схильна до приниження фемінності та культивування мізогінії, що знаходить свый прояв у ігноруванні та недооцінюванні ролі жінки, її досвіду та здатності до пізнання. ...
 • Муращенко, Станіслава (2014)
  Коли йдеться про трансперсональный досвід, перше, що уявляється - або шаман, який стрибає на фоні усміхненого, в міру просвітленого буддиста, або кольорові "мультики" психоделічних тріпів. І тим, і іншим переймаються ...
 • Петруньок, Надія (2014)
  Одне з центральних епістемологічних питань - проблема індукції - сформувалося ще у новочасний період. Скептицизм Д. Г’юма щодо кореспондентної теорії істини дав поштовх шукати обґрунтувань її слабших модифікацій, а також ...
 • Макух, Юрій (2014)
  У 1996 році американський журналіст та популяризатор науки Джон Хорґан опублікував книгу "Кінець науки: погляд на обмеженість знання в присмерках Ери Науки", в якій здійснив спробу сформулювати своє бачення ситуації з ...
 • Михайлов, Дмитро (2014)
  Проблема досвіду - одна з засадничих філософських проблем, що тісно пов’язана з джерелами філософування. Певною мірою досвід провокує людину до філософування. Звернення до історії філософії засвідчує, що поняття досвіду ...
 • Аржановская, Дарья (2014)
  Как известно, мистический опыт, и в узком и в широком смысле подпадает под категорию невыразимого. Но верно ли это утверждение в отношении отдельных его сторон? Способы сообщить о мистическом опыте все-таки существуют.
 • Лактіонова, Анна (2014)
  Чому знання має цінність, є вагомим, чому ми прагнемо знання? Така постановка питання задає своєрідний вектор усвідомлення природи знання і його змісту. Якщо знання є цінним, то його цінність має бути залученою у пояснення ...
 • Рахманова, Лидия (2014)
  Нигде столь ярко не проявляется связь личной судьбы и проживаемого опыта с историей той территории, на которой проживает человек, как в местах, обладающих богатой историей и сложным взаимоналожением пространственных ...
 • Гончаренко, Валерія (2014)
  Концепції суб’єкта та суб’єктивності в сучасній філософії у контексті її актуального розвитку виступають як релевантні і смислоутворюючі (В. Декомб). Очевидно, що метафізика суб’єкта тісно пов’язана з діалогічною традицією ...
 • Кузін, Микола (2014)
  Містицизм у найширшому сенсі, услід за Дж. Остіном, ми визначатимемо як практику відновлення безпосереднього зв’язку із найвищим, універсальним принципом реальності [Austin 1999, с. 15]. Відповідно, містичний досвід - ...

View more